ZAKRES INTENSYWNOŚCI

O   zakresie i intensywności tych prac świad­czą m.in. następujące dane: Członkowie 9-osobowego prezydium Komite­tu, będącego ciałem społecznym, w ciągu dwu­letniego okresu swojej działalności przeanali­zowali 273 obszerne informacje o sytuacji w różnych dziedzinach oświaty i wychowania w Polsce, nadesłane przez instytucje oświatowe, organizacje społeczno-polityczne, związki za­wodowe, towarzystwa naukowe itp.; wykorzy­stali 88 ekspertyz zamówionych u specjalistów z różnych dziedzin gospodarki, życia społecz­nego, techniki i kultury, przestudiowali boga­tą literaturę naukową oraz materiały dotyczą­ce kierunków i metod doskonalenia szkolnic- ctwa w wielu krajach świata; rozważyli wnio­ski i postulaty zawarte w 1352 publikacjach prasowych oraz 392 listach skierowanych do Komitetu przez rodziców, uczniów i nauczycieli; uczestniczyli w ponad 200 zebraniach dyskusyjnych z przedstawicielami różnych śro­dowisk na terenie Polski; wreszcie przygoto­wali do druku dwie publikacje, a mianowicie Założenia i tezy raportu o stanie oświaty w PRL (luty 1973) i prawie 35-arkuszowy Raport o sta­nie oświaty w PRL (maj 1973).

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)