WYRAŹNY SPADEK

Dzieje się tak w wyniku zaznaczającego się wyraźnie spadku zapotrzebo­wania na pracowników o najniższych kwalifi­kacjach i zwiększonego popytu na specjalistów z wykształceniem średnim i wyższym.Ale przemiany w strukturze kwalifikacji pra­cowników nie są jedynym następstwem rewo­lucji naukowo-technicznej. Uprzemysłowienie bowiem wielu dziedzin ludzkiej pracy, szcze­gólnie widoczne w tzw. sektorze I, obejmują­cym rolnictwo, hodowlę i przetwórstwo, a tak­że szybko postępująca automatyzacja sektora II (przemysł) — prowadzą w tych sektorach do spadku liczby pracowników, których przejmu­je rozwijający się intensywnie sektor III (usłu­gi). W ten sposób rośnie zapotrzebowanie na pracowników o innych specjalnościach niż te, które do niedawna dominowały.Przemiany w dziedzinie techniki i techno­logii wytwarzania, których jesteśmy świadka­mi, wymagają jednak od ludzi nie tylko kwa­lifikacji coraz wyższych, ale zgoła innych od dotychczas zdobywanych w szkołach różnych typów i szczebli, a także w toku praktyki za­wodowej.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)