WARTE PODKREŚLENIA

Na uwagę zasługuje wreszcie tendencja przejawiająca się w podejmowanych tu i ów­dzie próbach zbliżenia do siebie treści zalicza­nych tradycyjnie do ogólnokształcących i tych, które określano jako zawodowe. Próby te spro­wadzają się na ogół, jak np. w Jugosławii, do wzmocnienia grupy przedmiotów ogólnokształ­cących w planach nauczania dla szkolnictwa zawodowego, bądź też do eksponowania treści politechnicznych, profesjonalizacji szkół ogól­nokształcących, a nawet, jak chociażby w Pe­ru, do łączenia nauki z pracą zawodową. Wydaje się, że niezależnie od różnic, jakie występują między tymi koncepcjami, łączy je to, iż wszystkie przywiązują ogromne znacze­nie do treści ogólnokształcących i zarazem teo­retycznych jako do podstawy późniejszej spe­cjalizacji zawodowej. Łączy je również prze­konanie, że w wielu wypadkach terenem tej specjalizacji powinien być nowoczesny zakład pracy, powiązany ze szkołą wspólną przynależ­nością do jednolitej sieci ustawicznego kształ­cenia.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)