W WYNIKU PRZEMIAN

W wyni­ku tych przemian przeciętny obywatel z bier­nego najczęściej przedmiotu oddziaływań ad­ministracji przekształca się w jej partnera, a nawet staje się inicjatorem i współwykonawcą wielu decyzji i procesów społecznych. Jest zro­zumiałe, że jego powodzenie w tej nowej i za­razem niezmiernie ważnej pod względem spo­łecznym roli zależy w znacznej mierze od posia­danej wiedzy i przyswojonych umiejętności.Nie bez wpływu na zakres, przebieg i wyniki procesu demokratyzacji pozostają również zja­wiska demograficzne. Gwałtowny po 1945 roku przyrost ludności sprawił, że w skali światowej mamy obecnie do czynienia ze znacznym wzro­stem liczby dzieci i młodzieży w wieku szkol­nym i uniwersyteckim. Wiążą się z tym takie zjawiska, jak konieczność rozbudowy sieci szkół i innych placówek oświatowo-wychowaw­czych, wzrost liczby nauczycieli i wychowaw­ców, większe zapotrzebowanie na podręczniki i inne środki dydaktyczne itp.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)