W ŚWIETLE PERSPEKTYW

W świetle .tych perspektyw rozwojowych za­sadniczych zmian wymagają dotychczasowe programy i metody nauczania w szkołach róż­nych typów i szczebli. Kształcenie w tych szko­łach nie może już być, jak niejednokrotnie te­raz, procesem magazynowania wiedzy, lecz słu­żyć wdrażaniu do samodzielnego myślenia i działania, do pracy w zespole i dla zespołu, wyrabianiu umiejętności dostrzegania, formu­łowania i rozwiązywania problemów, rozbu­dzaniu różnorakich zainteresowań i potrzeb in­telektualnych, słowem — winno zapewniać każdemu wszechstronny rozwój. Jest przy tym sprawą wielkiej wagi, podkre­śla Komitet Ekspertów, aby realizacja wskaza­nych zadań oświatowych była udziałem nie tyl­ko szkolnictwa, lecz całego systemu wszystkich szkolnych i pozaszkolnych instytucji kształce­nia i wychowania, które powinny prowadzić jednolitą politykę oświatową.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)