SZKOŁA OTWARTA

Tak więc wzrasta liczba państw, w w których preferuje się model „szkoły otwar­tej”, łącznie ze szkołą wyższą; upowszechnia się opiekę przedszkolną; zaciera granice mię­dzy szkołą elementarną i średnią; aktualizuje programy nauczania, uwalniając je zarazem od balastu zbędnych informacji; opóźnia moment wyboru zawodu przez uczniów; zbliża do siebie kształcenie ogólne i zawodowe; różnicuje for­my nauczania na szczeblu szkoły średniej i wyższej; włącza środki masowego przekazu do zinstytucjonalizowanych form oświaty i wy­chowania; systematycznie rozwija różne ro­dzaje edukacji dorosłych; słowem — podejmu­je zakrojone na szerszą lub węższą skalę re­formy szkolne.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)