SZCZEGÓŁOWE ZAGADNIENIA

Za­gadnienia bardziej szczegółowe, jak np. mode­le programowo-metodyczne poszczególnych przedmiotów nauki szkolnej, wyposażenie szkoły w nowoczesne środki i materiały dy­daktyczne, organizacja życia wewnątrzszkolne- go itd., pozostawia się przeważnie do rozstrzyg­nięcia odpowiednim komisjom lub rzeczo­znawcom. Zagadnienia te nie przesądzają za­zwyczaj o charakterze dyskusji oświatowych, a przynajmniej nie stanowią ich głównego nurtu. W podobny sposób ujmowana jest problema­tyka celów kształcenia i wychowania w ra­portach i innych dokumentach opisujących stan szkolnictwa w poszczególnych krajach oraz kierunki jego reformy. W nich także dochodzą do głosu przede wszystkim ogólne cele kształ­cenia i wychowania, które traktuje się jako punkt wyjścia dla formułowania — ale w in­nym już, jak wspominałem, trybie i przez in­ne grupy specjalistów — celów szczegółowych.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)