SZCZEBEL POWSZECHNEJ SZKOŁY

Najniższym szczeblem powszechnej szkoły ogólnokształcącej (znajdującym się w miarę możliwości w zasięgu pieszego dostępu) byłyby klasy I—III, zwane początkowymi. Mogłyby one ewentualnie tworzyć wspólny organizm dydaktyczno-wychowawczy z przedszkolem, klasami przedszkolnymi lub przedszkolnymi ogniskami wychowawczymi. Tam gdzie możli­we jest dowożenie dzieci, pożądane jest two­rzenie szkół zbiorczych już na etapie klas po­czątkowych.Program nauczania w tych klasach powi­nien być jednakowy dla wszystkich szkół w kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania dzieci. Realizować go należy przy zachowaniu tego samego wymiaru godzin w szkołach wiej­skich i miejskich. W nauczaniu powinno się re­spektować zasadę zróżnicowania środowiskowe­go, postulującego emocjonalne związanie dzieci z ich regionem.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)