SPROSTAĆ WYMAGANIOM

W tych okolicznościach na uwagę zasługują rozwiązania, które — jak w Polsce i Związku Radzieckim — wyznaczając główną rolę kształ­ceniu ogólnemu na poziomie średnim, umożli­wiają zarazem młodzieży przygotowanie do pracy w maturalnych lub pomaturalnych szko­łach zawodowych i technicznych.Kształcenie zawodowe nie może należeć wyłącznie do zadań systemu szkolnego.Aby można było sprostać aktualnym wyma­ganiom przemysłu, którego dalszy rozwój uza­leżniony jest od dopływu kadr o coraz wyż­szych kwalifikacjach, kształcenie zawodowe musi stać się przedmiotem wspólnej troski nie tylko szkolnictwa, lecz również zakładów pra­cy i oświaty pozaszkolnej. Harmonijna współ­praca w tym zakresie — której liczne przykła­dy spotyka się np. w Japonii — jest konieczna zarówno dla modernizacji procesów produk­cyjnych, jak i należytego przygotowania praco­wników.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)