SAMODZIELNOŚĆ MYŚLENIA I DZIAŁANIA

Jeśli więc kształceniu tej właśnie umiejętności nadaje się rangę od­rębnego celu wychowania, przywiązując rów­nocześnie ogromną wagę do jego realizacji w praktyce szkolnej, czyni się tak w przekona­niu, że jest to umiejętność szczególnie istotna w życiu współczesnego człowieka. Jest przy tym rzeczą interesującą, że także w tym wypadku przesłanki, z których wypro­wadza się ów wniosek, nie są bynajmniej jed­nakowe. Tak więę w jednych projektach refor­my szkolnictwa (np. zachodnioniemieckim) wią­że się postulat samodzielności myślenia i dzia­łania przede wszystkim z potrzebami oświaty ustawicznej, w innych (jak chociażby w szwedzkim planie przebudowy szkolnictwa wyższego) z koniecznością przygotowania do życia w szybko zmieniającym się świecie, a jeszcze w innych (raport Faure’a).— z cało­kształtem przemian zachodzących w świecie (w nauce, technice, życiu społeczno-gospodar­czym i kulturze).

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)