RÓŻNE PRZESŁANKI

Różne są też przesłanki, z których wyprowa­dza się potrzebę wszechstronnego rozwoju dzie­ci i młodzieży. Tak więc jedni, jak np. były prezydent radzieckiej Akademii Nauk Pedago­gicznych, W.N. Stoletow, wywodzą tę potrzebę ze wskazań klasyków marksizmu-leninizmu: „Wszechstronny rozwój ucznia jest jedną z podstawowych zasad szkoły radzieckiej, stwarzającej każdemu uczniowi warunki wy­boru drogi życiowej stosownie do jego osobi­stych skłonności i zdolności […]. Tej zasady konsekwentnie bronili klasycy marksizmu-le­ninizmu. Tę zasadę szkoła radziecka konsek­wentnie urzeczywistnia i konkretyzuje na pod­stawie doświadczeń praktycznych”, i Inni zaś uzasadniają potrzebę wszechstronnego rozwoju zmiennością świata, w którym żyjemy, oraz za­kresem i tempem przemian społeczno-gospo- darczych i kulturalnych: „Przewidywać można dalsze skoki jakościowe nie tylko w zakresie wynalazczości, ale także wydajności pracy, niezawodności i jakości produkcji (…].

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)