PROPOZYCJE SKRÓCENIA NAUKI

Z propozycjami skrócenia nauki w szkołach podstawowych oraz ograniczenia liczby zajęć lekcyjnych w szkole średniej spotykamy się również w innych krajach, jak np. w Bułgarii, Republice Federalnej Niemiec i Rumunii. War­to zwrócić uwagę, iż podstawę tych propozycji stanowi zarówno przyspieszony obecnie roz­wój psychofizyczny dzieci, jak i przekonanie o   konieczności przekształcenia szkoły średniej w szkołę obowiązkową dla całej młodzieży.Szkoła tego rodzaju, będąc integralnym ogni- wem systemu kształcenia ustawicznego, nie musi już, jak do niedawna, realizować progra­mów zamkniętych, których celem było wypo­sażenie uczniów w wiedzę wystarczającą na ca­łe życie. Dzisiaj, kiedy programy tego rodzaju zastępuje się programami otwartymi, wymaga- gającymi ustawicznego uzupełniania o najnow­sze zdobycze nauki, techniki i sztuki, problem polega na ścisłym powiązaniu ze sobą progra­mów otwartych, realizowanych w szkołach różnych typów i szczebli.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)