POWIĄZANIE PROBLEMÓW

W związku z tym zachodzi potrzeba powiązania szkolnych programów nauczania z treściami upowszechnianymi przez inne instytucje o charakterze dydaktyczno- -wychowawczym, jak rodzina, środowisko rówieśnicze, środki masowego przekazu, orga­nizacje społeczne i polityczne, zakłady pracy, kina, muzea itd. Postulat, aby rozszerzyć nauczanie i wycho­wanie poza tradycyjny teren szkoły, wynika z przekonania, że nauki nie można już dzisiaj ograniczać do lat młodzieńczych, że współcze­sny człowiek powinien uczyć się przez całe ży­cie. Fakt ten należy oczywiście uwzględnić przy ustalaniu treści i struktury programów nauczania. A oto kolejne założenie uważane za istotne z punktu widzenia efektywności podejmowa­nych reform programowych. Wyraża się ono w pytaniu, czego powinno się uczyć w szkole powiązanej wieloma nićmi z całym środowi­skiem, a zarazem włączonej do sieci ustawicz­nego kształcenia.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)