OPTYMALNY ROZWÓJ

Optymalny rozwój uzdolnień i zainteresowań jest uzależniony od oddziaływania na dzieci i młodzież różnych instytucji i osób, wśród których szkoła spełniała i nadal będzie pełnić rolę kierowniczą i zarazem koordynującą. Ten wniosek, trzeci z kolei, zasługuje na uwagę w związku ze wzrastającym oddziaływaniem środków masowego przekazu na uczniów. Rów­nocześnie można się spodziewać, że zajdzie po­trzeba lepszego niż dotychczas przygotowania rodziców do planowego i świadomego uczestni­ctwa w wykrywaniu i rozwijaniu uzdolnień dzieci oraz koordynowaniu tych poczynań z prowadzoną przez szkołę „orientacją pedago­giczną i zawodową”. I wreszcie, po czwarte, istnieje powszechna zgoda co do tego, że dla zapewnienia dzieciom i młodzieży warunków sprzyjających rozwojo­wi uzdolnień i zainteresowań niezbędne jest różnicowanie treści nauczania oraz indywidua­lizacja form i metod pracy dydaktyczno-wy­chowawczej.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)