OGÓLNY CEL ZAJĘĆ

Ogólnym celem zajęć dydaktyczno-wycho­wawczych w klasach od IV do VIII byłoby za­pewnienie dzieciom podstaw usystematyzowa­nej wiedzy i umiejętności z zakresu nauk o  przyrodzie, społeczeństwie i kulturze, rozwi­janie życia emocjonalnego, kształtowanie po­staw społecznych i obywatelskich, wszechstron­ny rozwój fizyczny, rozpoznanie uzdolnień oraz stworzenie warunków sprzyjających ich roz­wojowi, zdobycie przez iszkołę i młodzież orientacji co do dalszego kształcenia i wyboru zawodu.Klasy najwyższe (IX—XI) powszechnej szko­ły ogólnokształcącej dzieliłyby się na następu­jące ciągi: matematyczno-fizyczno-techniczny, chemiczno-biologiczno-rolniczy, społeczno-eko­nomiczny i humanistyczno-kulturalny.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)