NIEFORMALNE WIĘZI

Natomiast nieformalne więzi kręgów rówieśniczych, koleżeńskich, sąsiedzkich i towarzyskich poddanych wpływom różnego typu ośrodków kultury będą zmierzać do niwelowania tych różnic na rzecz indywidualnych zainteresowań i uzdol­nień stymulowanych atmosferą kręgów społecznych ppartych na zasadzie wyboru”.Istotna rola w kształtowaniu się szeroko rozumianej kultury przypaść powinna instytucjom ośuńatowym — w szczególności zaś systemowi szkolnemu (od przed­szkoli do szkół wyższych).Powodzenie tego rodzaju oddziaływania szkoły zale­ży od spełnienia co najmniej dwóch warunków:   rezygnacji z rozpatrywania procesu nauczania je­dynie (czy nawet choćby głównie) z punktu widzenia potrzeb gospodarki narodowej czy potrzeb produkcyj­nych, uwzględnienia zaś znacznie szerszego zespołu celów i motywacji kształcenia:   skoordynowania funkcjonowania systemu szkol­nego z systemem instytucji kulturalnych wszystkich czterech układów (por. rozdział „Przemiany kulturalne a rozwój oświaty”).

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!