MYŚL PRZEWODNIA

Opracowanie wyczerpującego przeglądu sytuacji oświaty i wychowania w skali świato­wej wymaga zogniskowania uwagi wokół pro­blematyki edukacyjnej zarówno w krajach roz­winiętych, jak i rozwijających się. Zgodnie z tymi założeniami Komisja dokona­ła krytycznej analizy aktualnego stanu eduka­cji na świecie, wskazała występujące w tej dziedzinie tendencje rozwojowe oraz sformu­łowała zalecenia, które mają ułatwić rządom poszczególnych krajów opracowanie optymal­nych, narodowych koncepcji oraz strategii roz­woju oświaty i wychowania.Podstawę sformułowanej przez Komisję koncepcji wychowania stanowi pogląd, iż czło­wiek — będąc bytem potencjalnym, stającym się — może się urzeczywistniać wyłącznie za cenę ustawicznego uczenia się, dzięki trwają­cemu przez całe życie gromadzeniu nowych i aktualizacji już posiadanych doświadczeń.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)