MODERNIZACJA METOD I ŚRODKÓW

Zarówno Międzynarodowa Komisja UNESCO, jak Komitet Ekspertów doceniają ogromną wa­gę objęcia powszechną opieką przedszkolną dzieci, zwłaszcza wywodzących się z rodzin o  niższym poziomie wykształcenia rodziców, widząc w niej główny czynnik wyrównywania startu szkolnego, a więc i szans oświatowych.Także w kwestii modernizacji metod i środ­ków kształcenia oba dokumenty wykazują da­leko idącą zbieżność. W jednym bowiem i dru­gim podkreśla się konieczność wzbogacenia obecnego wachlarza metod pracy dydaktycznejo  nauczanie programowane oraz eksponuje ce­lowość szerszego niż dotąd wykorzystania przez szkołę nowoczesnych środków techniczych, w tym również maszyn dydaktycznych i środ­ków masowego przekazu.Zbieżność obu raportów przejawia się rów­nież w sferze treści nauczania, znajdując wy­raz, mówiąc najogólniej w postulacie „zbliże­nia szkoły do życia”.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)