MIĘDZY NAUKĄ A SZKOŁĄ

Dysharmonia między nauką szkolną oraz tzw. warunkami referencyjnymi jest w wielu wypadkach jedną z głównych przyczyn ma­łej skuteczności kształcenia, a nawet bezpo­średnim źródłem niepowodzeń w pracy zawo­dowej. Podsumowując można powiedzieć, że w po­dejmowanych obecnie reformach zyskują sobie prawo obywatelstwa przede wszystkim te cele kształcenia i wychowania, które — zapewnia­jąc harmonię między społecznymi i indywidu­alnymi potrzebami edukacyjnymi — są zbież­ne z omówionymi wcześniej zasadami optyma­lizacji funkcji i struktury szkolnictwa oraz unowocześnienia procesu kształcenia.Rozwój szkolnictwa przejawiający się głów­nie w wydłużaniu okresu nauki obowiązkowej oraz stopniowym upowszechnianiu coraz wyż­szych szczebli edukacyjnych, nie odpowiada już aspiracjom oświatowym ludzi i potrzebom naszych czasów.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)