METODY I ŚRODKI

Nie są też jednakowe metody i środki, za po­mocą których zamierza się wdrażać uczniów i studentów do samodzielnego myślenia i dzia- bowiem, jak np. radziecki pedagog M. Arsenjew, podkreślają konieczność stoso­wania w tym celu szerokiego wachlarza kon­wencjonalnych metod i środków pracy dydak­tycznej organizowanej głównie przez szkołę .Powadzonej na jej terenie1. Inni zaś, jak . G. Tickton, czynią proces samodzielnego uczenia się sprawą centralną w uczeniu się pozaszkolnym i kładą nacisk na rozwój tzw. technologii kształcenia, w tym głównie telewi­zji dydaktycznej i wideofonicznych aparatów zapisu, umożliwiających uczenie się na odle­głość. Jeszcze inni, jak np. autorzy polskiego Raportu o stanie oświaty, wskazują, że wyra­bianie u uczniów samodzielnego myślenia i działania jest zadaniem, którego sam system szkolny nie będzie mógł w pełni wykonać.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)