KSZTAŁCENIE WYŻSZE

Kształcenie wyższe powinno być rozsze­rzone i zróżnicowane w stopniu bardziej niż obecnie odpowiadającym potrzebom jednostek i społeczeństw. Niezbędna jest zmiana trady­cyjnych postaw wobec uniwersytetów. Zmian wymagają, mówiąc najogólniej, cele, treść, formy i metody kształcenia w szkolnic­twie wyższym, przy czym szczególnie pilna staje się reforma zasad rekrutacji na studia. Po­winna ona opierać się nie tyle na wynikach egzaminów odzwierciedlających „szkolne” wia­domości i umiejętności kandydatów, co raczej na wszechstronnej analizie różnych czynników, które skłaniają do ubiegania się o przyjęcie na studia. Jest to konieczne, aby udostępnić stu­dia wyższe szerokim rzeszom ludzi pracują­cych, w tym również nie mających do tego formalnych podstaw, np. w postaci matury.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)