KSZTAŁCENIE W PRZYSZŁOŚCI

Można przy tym sądzić, że w przyszłości w kształceniu nauczycieli szczególną rolę od­grywać będą takie specjalizacje, jak kształce­nie i wychowanie przedszkolne i wczesnoszkol- ne, pedagogika szkolna, kształcenie techniczne, metodyka nauczania dzieci opóźnionych w nauce oraz oświata dorosłych. Oprócz tego — wskutek upowszechniania się modelu kształce­nia ustawicznego — nauczyciele w bliskiej już przyszłości będą musieli mieć wiedzę i umie­jętności z zakresu pracy dydaktyczno-wy­chowawczej zarówno z dziećmi, jak i doro­słymi. Do udziału w pracy dydaktyczno-wycho­wawczej szkół w coraz większym stopniu po­winno się włączać specjalistów z zakresu tech­niki, gospodarki oraz życia społecznego. Rów­nież studenci, ucząc się sami, powinni równo­cześnie uczyć innych.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)