KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Tak rozumiane kształcenie ustawiczne po­winno obejmować zarówno proces zinstytucjo­nalizowanego uczenia się, przede wszystkim szkolnego, jak i pracę zawodową oraz czas wol­ny od zajęć. Rozwijać należałoby więc nie tyle szkolne formy klasowo-lekcyjnej nauki, co ra­czej — jak np. postuluje kanadyjska Komisja Planowania Oświatowego — formy pozaszkol­ne.Różne powinny być drogi oraz sposoby kształcenia i wychowania. Naprawdę liczy się nie to, jak człowieka kształcono, lecz co on w wyniku tego kształcenia zyskał, jaką dysponuje wiedzą i jakie opanował umiejętności.Ludzie muszą mieć większą niż dotychczas swobodę wyboru treści i form uczenia się, przy czym przerwy w nauce lub studiach nie po­winny stanowić przeszkody w ponownym pod­jęciu edukacji. Dlatego też za równoprawne należy uznać takie formy zdobywania wiedzy, jak uczenie się korespondencyjne, samokształ­cenie, uczenie się zinstytucjonalizowane (sta­cjonarne i wieczorowe).

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)