KOMITET EKSPERTÓW

Komitet Ekspertów był zdania, że szczegól­nie istotną rolę spełniałby w takim właśnie społeczeństwie organ powołany do koordyna­cji różnorakich oddziaływań wychowawczych kształcących. Określałby on, na czym powi­nien polegać specyficzny udział każdej instytu­cji i organizacji oświatowej w procesie skoor­dynowanego wychowania ustawicznego, on udzielałby wskazówek programowych i meto­dycznych, wreszcie czuwałby, aby szkolnictwo odgrywało dominującą rolę w tym procesie.Podkreślając potrzebę liczenia się z istnieją­cym stanem rzeczy oraz stopniowym przyro­stem środków materialnych i kadrowych, nie­zbędnych dla proponowanego udoskonalenia systemu oświaty w Polsce, Komitet Eksper­tów przewidywał dwa etapy zmian w szkolnic­twie.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)