KOMITET EKSPERTÓW

Przed Komitetem po­stawiono dwa zadania: po pierwsze, ocenić obecny system oświaty i wychowania w Polsce oraz przedstawić propozycje jego udoskonale­nia i, po drugie, określić zadania i opracować model szkolnictwa i innych form oświaty na tle perspektywicznych przeobrażeń społecz­nych, gospodarczych, kulturalnych i demogra­ficznych, wskazując przy tym przewidywane koszty wprowadzenia w życie tego modelu lubw przypadku propozycji wariantowych — modeli.Realizacji tych zadań służyły prace zarówno członków Komitetu, jak i ponad dwustu spe­cjalistów spoza jego kręgu. Prace te można podzielić na:analityczne — których zadaniem była ocena poszczególnych składników oraz całego systemu szkolnego w Polsce, poczynając od przedszkola, a kończąc na studiach podyplomo­wych;prognostyczne — ukazujące prze­widywane kierunki rozwoju społecznego, go­spodarczego, kulturalnego i demograficznego kraju do końca bieżącego stulecia;modelowe — zmierzające do wskazania takich form dalszego przekształcania oświaty w Polsce, które zapewniałyby realizację celów narodowych oraz potrzeb rozwiniętego społe­czeństwa socjalistycznego;informacyjn o-m etodologiczne — przedstawiające aktualne systemy oświato­we w uprzemysłowionych krajach świata, pro­jekty przygotowywanych reform szkolnych, raporty narodowych i międzynarodowych ko­misji rzeczoznawców oświatowych, prognozy rozwoju szkolnictwa itp.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)