INSTYTUCJE I GRUPY ODDZIAŁUJĄCE

Raport podkreśla, że bez ścisłej współpracy wszystkich instytucji i grup oddziałujących na jednostki i zbiorowości, kształtujących ich wiedzę, poglądy, postawy, kryteria wartościowania zachowanie — nie można zwiększyć skutecz­ności pracy dydaktyczno-wychowawczej. Dla- tego też szkolnictwo musi harmonijnie Współ­działać z wszystkimi instytucjami oświatowy­mi, tworząc łącznie z nimi skoordynowany s y- s t e m kształcenia i wychowania. System ten, obejmując rodzinę, przedszkole, szkoły różnych typów i szczebli, organizacje dziecięce i mło­dzieżowe, instytucje opieki nad dziećmi i mło­dzieżą, placówki ochrony zdrowia, organizacje społeczno-polityczne, zakłady pracy, związki zawodowe, wojsko, instytucje upowszechniania kultury, placówki i towarzystwa naukowe, ra­dio, telewizję, prasę, biblioteki, muzea, teatr, kino i film, instytucje wychowania artystycz­nego, zrzeszenia i kluby sportowe, biura tury­styczne itd. — włączałby do realizacji jednoli­tej polityki oświatowej społeczeństwo, które Florian Znaniecki, wybitny polski socjolog, na­zwał już w 1928 roku „społeczeństwem wycho­wującym”.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)