GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

Zakres bowiem wpływu wy­wieranego przez organizacje, środki masowego przekazu, instytucje upowszechniania wiedzy i kultury, zakłady pracy, wojsko itd. jest wy­znaczany przez poziom wykształcenia szkolne­go:    ono właśnie pozwala uczestniczyć we wszelkich formach działalności oświatowej.Szkoła zatem nadal będzie miała znaczny udział w realizacji głównych zadań polskiego systemu oświaty — w wychowywaniu i kształ­ceniu ludzi wszechstronnie rozwiniętych, przy­gotowywaniu kwalifikowanych kadr dla gospo­darki i kultury narodowej, w wyrabianiu umiejętności i nawyku samokształcenia oraz kształtowaniu osobistych aspiracji i wartościo­wych celów życiowych.Po drugie, Komitet przyjął założenie, że za­kres kształcenia i wychowania będzie się stale rozszerzał. Procesowi temu ulegnie przede wszystkim działanie szkoły przez przedłużenie czasu trwania nauki obowiązkowej i udostęp­nienie wyższych szczebli kształcenia coraz większej liczbie ludzi.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)