GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

Opracowany przez Komisję raport, nazywa­ny też od nazwiska przewodniczącego raportem Faure’a, ma dopomóc rządom państw człon­kowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych w rozwiązaniu własnych problemów oświaty i wychowania, a także przyczynić się do ści­ślejszej współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie.A oto główne założenia, którymi kierowała się Komisja w swej pracy: termin „oświata i wychowanie” (edukacja) odnosi się do działalności jednolitej i we­wnętrznie spójnej, prowadzonej w celu prze­kazywania wiedzy, tworzenia umiejętności oraz rozwijania wielostronnych zainteresowań i zdolności człowieka w ciągu całego jego ży­cia;ekspansja ilościowa i jakościowe doskona­lenie edukacji powinny dopełniać się wzaje­mnie;edukacja stanowi równocześnie cel i śro­dek rozwoju;rozwój edukacji należy badać w ścisłym związku z całościowo ujmowanym rozwojem społeczno-ekonomicznym i kulturalnym dane­go kraju.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)