DOKŁADNOŚĆ I SYSTEMATYCZNOŚĆ

W życiu człowieka epoki rewolucji naukowo- -technicznej ważną rolę będą odgrywały takie g cechy osobowości, jak odpowiedzialność, syste­matyczność, dokładność i pracowitość. Dlatego też kształtowanie u dzieci, młodzieży i doro­słych tych właśnie cech i dyspozycji staje się bardzo ważnym zadaniem zinstytucjonalizowa­nego kształcenia i wychowania. Jest to zada­nie, którego realizację należy rozpoczynać już w przedszkolu, włączając rodziców do możli­wie szerokiego współdziałania w tym zakresie. W późniejszych etapach pracy dydaktyczno-wychowawczej należy wciągać do współpracy organizacje dziecięce i młodzieżowe, zakłady pracy, środki masowego przekazu, a nawet ca­łe lokalne środowiska edukacyjne, ze znajdu­jącymi się w ich dyspozycji placówkami i or­ganizacjami, jak to postulują niektórzy rzecz­nicy tzw. szkoły otwartej.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)