CELE KSZTAŁCENIA

Cele ogólne wytyczają kierunki pracy całego systemu szkolnego w danym społeczeństwie, cele szczegółowe wska­zują zadania dla określonego typu szkoły (ogól­nokształcącej lub zawodowej), danego przed­miotu nauczania, a nawet pojedynczych lekcji. Cele szczegółowe są zatem pochodne wobec ce­lów ogólnych, stanowią ich konkretyzację. Je­śli więc, jak to np. dzieje się u nas, szkoła ma obowiązek zapewnić uczniom trwałą i operaty­wną wiedzę, rozwinąć ich zdolności i zaintere­sowania poznawcze, stworzyć podstawy nauko­wego poglądu na świat, wdrożyć uczniów do samokształcenia, słowem — rozwinąć ich wszechstronnie, a tym samym przygotować do życia w uprzemysłowionym społeczeństwie so­cjalistycznym, to wynika stąd, że przy formu­łowaniu celów dydaktyczno-wychowawczych bierze się pod uwagę nie tylko sferę poznawczą (wiedza i umiejętności), lecz również osobowoś­ciową (zdolności i zainteresowania, nauko­wy światopogląd).

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)