Kategoria: Przemiany edukacyjne

W WYNIKU PRZEMIAN

W wyni­ku tych przemian przeciętny obywatel z bier­nego najczęściej przedmiotu oddziaływań ad­ministracji przekształca się w jej partnera, a nawet staje się inicjatorem i współwykonawcą wielu decyzji i procesów społecznych. Jest zro­zumiałe, że jego powodzenie w tej nowej i za­razem niezmiernie ważnej pod względem spo­łecznym roli zależy w znacznej mierze od posia­danej wiedzy i przyswojonych umiejętności.Nie bez wpływu na zakres, przebieg i wyniki procesu demokratyzacji pozostają również zja­wiska demograficzne. Gwałtowny po 1945 roku przyrost ludności sprawił, że w skali światowej mamy obecnie do czynienia ze znacznym wzro­stem liczby dzieci i młodzieży w wieku szkol­nym i uniwersyteckim. Wiążą się z tym takie zjawiska, jak konieczność rozbudowy sieci szkół i innych placówek oświatowo-wychowaw­czych, wzrost liczby nauczycieli i wychowaw­ców, większe zapotrzebowanie na podręczniki i inne środki dydaktyczne itp.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!

NAKŁADY NA OŚWIATĘ

Pociąga to za so­bą wzrost nakładów na oświatę i wychowanie niekiedy nawet bardzo znaczny, bo docho­dzący do 20% wydatków budżetowych.  Kry­zys energetyczny i jego następstwa sprawiły, że budżety wielu krajów nie wytrzymują tych dodatkowych świadczeń. W związku z tym zmniejsza się, jak np. w niektórych krajach Europy Zachodniej, limity przyjęć na studia wyższe, ogranicza pomoc uczniom i studentom wywodzącym się z uboższych klas i warstw społecznych, powiększa liczbę dzieci w grupach przedszkolnych i klasach, pogarszając w na­stępstwie warunki pracy dydaktyczno-wycho­wawczej itp. Zjawiska te pozostają w sprzecz­ności z zasadą egalitaryzmu, stając się dodatko­wym źródłem napięć społecznych.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!

SPRZECZNOŚĆ Z ZASADĄ

Zjawiska te pozostają w sprzecz­ności z zasadą egalitaryzmu, stając się dodatko­wym źródłem napięć społecznych. Przejawem ich były chociażby manifestacje uczniów i stu­dentów francuskich, którzy protestowali w 1975 roku przeciwko lansowanemu przez rząd projektowi przebudowy szkolnictwa.Niezależnie jednak od wspomnianych kontro­wersji i napięć, przed szkołą zmierzającą do współudziału w urzeczywistnianiu idei demo­kratyzacji życia społecznego stają ważne i już. od dawna formułowane zadania. Są to przede wszystkim:przygotowanie dzieci, młodzieży i doro­słych do pracy — mówiąc językiem A. S. Makarenki — w zespole, przez zespół i dla ze­społu;wdrażanie uczniów do systematycznego, ustawicznego i zarazem samodzielnego uczenia się, do racjonalnego posługiwania się już posia­daną wiedzą przy zdobywaniu nowych wiado­mości i umiejętności;wzbudzanie w wychowankach zaintereso­wań związanych z różnymi zjawiskami życia społecznego oraz potrzeby angażowania się w jego doskonalenie.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!

NIEZBĘDNY WARUNEK

Niezbędnym warunkiem skutecznej realiza­cji tych zadań jest ściślejsze niż kiedykolwiek dotąd zespolenie szkoły ze środowiskiem spo­łecznym, którego jest ona częścią. Formy tego zespolenia mogą być przy tym rozmaite. Świad­czą o tym np. różne koncepcje tzw. szkoły otwartej, propozycje włączenia jej do szerszych lub węższych „sieci edukacyjnych” albo też po­stulaty uruchomienia pozaszkolnych ośrodków oświatowych, które skupiałyby wszelkie oddzia­ływania i środki dydaktyczno-wychowawcze, jakimi dysponuje dana gmina czy miasto itp. Rozbudowa różnych gałęzi przemysłu lekkie­go oraz wzrost zasięgu i intensywności oddzia­ływania środków masowego przekazu na dzieci, młodzież i dorosłych sprawiły między innymi, że obecnie mamy do czynienia z warunkami bardziej niż dotychczas sprzyjającymi rozwojo­wi i upowszechnianiu kultury.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!

PRZEMIANY KULTUROWE

Przemysłowi poligraficznemu, muzycznemu i elektroniczne­mu zawdzięczamy więc zniesienie barier utrud­niających licznym rzeszom ludzi dostęp do ar­cydzieł światowego malarstwa, muzyki i lite­ratury, a dzięki środkom masowego przekazu, głównie telewizji, większość dzieci rozpoczy­nających naukę w szkole dysponuje dzisiaj dość bogatym, chociaż na ogół niedostatecznie uporządkowanym zasobem wiadomości z róż­nych dziedzin.W tym stanie rzeczy szkoła nie jest już i nie może być dla uczniów — jak do niedawna — jedynym źródłem wiedzy. Nie może również skutecznie realizować swoich powinności wy­chowawczych, przede wszystkim w zakresie wychowania społeczno-moralnego i estetyczne­go, nie koordynując własnej pracy z działalnoś­cią innych instytucji i komórek edukacyjnych, a więc rodziny, telewizji, radia, teatru, kina, muzeów, zakładów pracy oraz organizacji dzie­cięcych, młodzieżowych i społecznych.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!