Kategoria: Przemiany edukacyjne

WYRAŹNY SPADEK

Dzieje się tak w wyniku zaznaczającego się wyraźnie spadku zapotrzebo­wania na pracowników o najniższych kwalifi­kacjach i zwiększonego popytu na specjalistów z wykształceniem średnim i wyższym.Ale przemiany w strukturze kwalifikacji pra­cowników nie są jedynym następstwem rewo­lucji naukowo-technicznej. Uprzemysłowienie bowiem wielu dziedzin ludzkiej pracy, szcze­gólnie widoczne w tzw. sektorze I, obejmują­cym rolnictwo, hodowlę i przetwórstwo, a tak­że szybko postępująca automatyzacja sektora II (przemysł) — prowadzą w tych sektorach do spadku liczby pracowników, których przejmu­je rozwijający się intensywnie sektor III (usłu­gi). W ten sposób rośnie zapotrzebowanie na pracowników o innych specjalnościach niż te, które do niedawna dominowały.Przemiany w dziedzinie techniki i techno­logii wytwarzania, których jesteśmy świadka­mi, wymagają jednak od ludzi nie tylko kwa­lifikacji coraz wyższych, ale zgoła innych od dotychczas zdobywanych w szkołach różnych typów i szczebli, a także w toku praktyki za­wodowej.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!

DŁUGOTERMINOWE PROGNOZY

Skoro bowiem — jak wynika z dłu­goterminowych prognoz — co drugi uczeń obec­nej szkoły podstawowej będzie pracował w za­wodzie, którego dzisiaj jeszcze w ogóle nie ma, skoro już teraz trzeba się liczyć z koniecznością masowego przekwalifikowania się ludzi wsku­tek dokonującej się w szybkim tempie przebu­dowy procesów wytwórczych, to dotychczaso­we przygotowanie do pracy, nastawione na kształcenie wąskospecjalistyczne, będzie mu­siało ustąpić miejsca przygotowaniu szeroko­profilowemu, ułatwiającemu tzw. mobilność za­wodową. Wynika stąd, że wskutek przeobrażeń ekono­micznych potrzebne stają się w krajach uprze­mysłowionych kwalifikacje zawodowe nie tyl­ko wyższe, lecz również inne niż kiedyś. Pocią­ga to za sobą niezmiernie ważne następstwa edukacyjne.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!

PRZEDŁUŻENIE CZASU

Wymaga więc, po pierwsze, przedłużenia cza­su trwania nauki obowiązkowej, a w perspe­ktywie — upowszechnienia szkoły średniej. W związku z tym pojawiają się złożone problemy wyrównywania szans oświatowych dzieci wy­wodzących się z różnych klas i warstw społe­cznych, opracowania systemu metod i środków skutecznej walki z niepowodzeniami w nauce szkolnej, zapewnienia pionowej i poziomej drożności między poszczególnymi segmentami szkolnictwa itp. Po drugie, władze oświatowe stoją wobec ko­nieczności opracowania nowych planów i pro­gramów nauczania, respektujących potrzeby kadrowe zmieniającej się szybko gospodarki i kultury narodowej i równocześnie zbieżnych z rosnącymi aspiracjami indywidualnymi.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!

WIELE DANYCH

Wie­le danych wskazuje, że tworzenie takich pla­nów i programów stanie się przedmiotem sta­łych zabiegów powołanych do tego osób i in­stytucji, gdyż już w niedalekiej przyszłości na­leży się liczyć — w związku z tzw. eksplozją informacyjną — z coraz częstszymi korektami treści kształcenia, zwłaszcza na najwyższych szczeblach drabiny oświatowej. I wreszcie, po trzecie, przeobrażenia ekono­miczne spowodują wydatne zmniejszenie Się różnic programowych między dotychczasowymi szkołami ogólnokształcącymi i zawodowymi. Uważa się bowiem, że w wykształceniu ogólnym szerzej niż dotąd musi być reprezentowana technika, a w kształceniu zawodowym — przedmioty ogólnokształcące, niezbędne dla za­pewnienia szerszych kwalifikacji absolwentom tych szkół.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!

PRZEMIANY SPOŁECZNE

Znamienną cechą przemian zachodzących po drugiej wojnie światowej w krajach uprzemy­słowionych jest demokratyzacja różnych form życia społecznego. Zakres tego procesu jest oczywiście różny w różnych krajach, a miano­wicie znacznie szerszy w krajach socjalistycz­nych, gdzie środki produkcji są wspólną włas­nością wszystkich ludzi pracy, aniżeli w krajach kapitalistycznych, gdzie podstawę stosunków produkcji stanowi kapitał prywatny, niemniej także w tych krajach wpływ ludzi pracy na bieg życia państwowego staje się coraz silniej­szy. O tym, że tak jest, świadczą chociażby przemiany dokonane w ostatnich latach w Gre­cji i Portugalii lub zachodzące obecnie w Hisz­panii oraz wielu krajach wyzwolonych i wy­zwalających się z ucisku kolonialnego.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!