BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Badania diagnostyczne i prognostyczne powinny stać się według zało­żeń Komitetu Ekspertów podstawą polityki oświatowej, harmonijnie zespalającej inte­resy społeczne z dążeniami i aspiracjami jed­nostek. Władze powinny dysponować możliwie obiek­tywnymi kryteriami oceny stosowanych form organizacyjnych, programów, metod naucza­nia oraz sposobu kierowania i administrowania systemem oświaty. Tymi kryteriami należałoby się konsekwentnie posługiwać zarówno przy ocenie aktualnego systemu oświatowego w da­nym okresie, jak i przy projektowaniu jego no­wych modeli.Warunkiem koniecznym przygotowania ak­tualnego systemu oświaty do realizacji nowych, perspektywicznych zadań jest dokładna znajo­mość demograficznego rozwoju kra­ju w okresie najbliższych dwudziestu pięciu—trzydziestu lat.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)